AFM Shona Hymn 95

1.NDINOKURUMBIDZA iwe,
Mwari mukuru maura’no
Ndivhumbatire sehuku,
Nawo mapapiro ako.

2. Ndiregerere Jehovha
Nenzira yaJesu Kristu
Zvose zvakaipa zvangu
Zvandaita musi uno.

3. Ndidzidzise iwe Mwari,
Ndigere pano panyika,
Ndisingatyi kufa uku
Kunouya mumwe musi,

4. Mweya wangu ngaugare
Uve newe pane rima
Ngandirinde zvakanaka
Kuti ndimuke nesimba

5. Ndichazviisa kwauri,
Ndichengete Mwari wangu;
Kana kuchiuya kufa,
Ndipe imba yakanaka.

6. Ndinoda kuzvirongedza,
Ndigare nomwenje wangu,
Nomwenje wakabatidzwa,
Ndimirire Ishe wangu.

7. Imi mose vapanyika,
Nemiwo muri kudenga,
Kurumbidzai Mwari wenyu,
Mwanakomana noMweya.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.