AFM Shona Hymn 96

1.ISHE iwe Wakandichengeta
Masikati zvandakaremerwa,
Uve neni zvakare usiku
Gara neni zuva zvaradoka.

2. Kana mwoyo wangu uchichema
Izwi rako rinondifarisa;
Ndipe izwi roruropafadzo,
Ruropafadzo rwokunyaradza.

3. Kana iwe wandisiya ndiri ndoga
Ndava nomwoyo mutema Ishe,
Kana iwe uri pamba yangu,
Ndinenge ndadya kutsvene.

4. Kana uchinditara mauro ano
Ndaropafadzwa Jehovha Ishe;
Kana ndinewe zuva ravira,
Handidi chimwe chondikonesa.

5. Uya Ishe kuzogara neni,
Shure kwebasa remasikati,
Uya undipe rufaro rwako,
Noruponeso nemabumudzo.

6. Sunga maronda, rapa zvirwere.
Zvauya kwandiri musi uno;
Kuti Ndirege kugungudzika,
Ndizorere pane mwoyo wako.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.