AFM Shona Hymn 91

1. MUMWE ariko pam’soro:
Anotida!
Rudo rwake rwakakomba:
Anotida!
Hama dzedu dzinotiza,
Dzimwe dzinotitambudza;
Haana kutinyengedza:
Anotida!

2. Kumuziva ndoupenyu:
Anotida!
Watipa zvinhu zvose:
Anotida!
Tanga tiri kure naye,
Wakatitenga neropa;
Wakatiisa kudenga:
Anotida!

3. Jesu ndishamwari wedu:
Anotida!
Anoda kutifadzisa:
Anotida!
Mwoyo yedu inomuda
Yoda kushovedzwa naye,
Zvirokwazvo nechokwadi:
Anotida!

4. Toregererwa zvakaipa:
Anotida!
Togokunda hondo dzedu:
Anotida!
Anotipa zvipo zvose,
Anoda kutinakira,
Achatipa noutsvene:
Anotida!

Hymn Details

One thought on “Hymn 91

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.