AFM Shona Hymn 33

1.WAKAMUKA Ishe Jesu,
Wakabuda pane guva,
Wakamuka noumambo,
Wakamuka pano rufu.

2. Jesu woupenyu hwose,
Haunokunzwa kuora,
Uchagara noupenyu,
Unofara nokufara.

3.Jesu tinokurumbidza,
Nako kufa wakambofa;
Dzose hondo wadzikunda,
Nero zuva wakamuka.

4.Jesu zvirokwazvo zvako
Zvinoonekwa zvokwadi;
Waita vatendi vako
Vave vazhinji zvikuru.

5. Vagoti nomusi wako
Zvinoonekwa zvokwadi;
Waita vatendi vako
Vave vazhinji zvikuru.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.