AFM Shona Hymn 32

1.TINOFARA nhasi,
Isu tinotenda,
Tirumbidze Ishe wedu
Nokumuka kwake.

2. Uchiri muupenyu,
Nyamba wakambofa;
Ndorupi rukundo guva
Nesimba rokufa?

3.Rose basa rake,
Rose wakapedza;
Ruponiso waruwana,
Tingapone tose.

4.Farai vatendi,
Hoyo Mambo wenyu!
Ngakuberekwe mapudzi
Okutenda kwenyu.

5. Ikoko kudenga,
Anokusuwai,
Nokuti iye wamuka
Newe ungamuke.

6. Unodiiko iwe
Wakaipa wafa?
Chinhu chatarirwa iwe
Icho chokumuka.

7. Rasa nharo dzako
Uya tenda iye,
Dombochimuka pakufa,
Unokuponisa.

Hymn Details

1.TINOFARA nhasi,
Isu tinotenda,
Tirumbidze Ishe wedu
Nokumuka kwake.

2. Uchiri muupenyu,
Nyamba wakambofa;
Ndorupi rukundo guva
Nesimba rokufa?

3.Rose basa rake,
Rose wakapedza;
Ruponiso waruwana,
Tingapone tose.

4.Farai vatendi,
Hoyo Mambo wenyu!
Ngakuberekwe mapudzi
Okutenda kwenyu.

5. Ikoko kudenga,
Anokusuwai,
Nokuti iye wamuka
Newe ungamuke.

6. Unodiiko iwe
Wakaipa wafa?
Chinhu chatarirwa iwe
Icho chokumuka.

7. Rasa nharo dzako
Uya tenda iye,
Dombochimuka pakufa,
Unokuponisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.