AFM Shona Hymn 34

1.NDINOBVA kwamuri, ndinoenda kudenga,
Ndinoenda kuimba yaBaba;
Kune iyi imba inoutswene ‘ukuru,
Ndinokugadzirirai nzwimbo.

2. Kana ndichienda, ndokudzokerai,
A ‘vanhu venyika havaone:
Kana ndichidzoka ndokugam’chirai,
Tigare panzwimbo ndinemi.

3.Iri ‘zwi raMambo, riri ‘zwi ro’faro,
Farai! Vatendi, farai!
Ishe wakaenda, asi achadzoka,
Apinze kudenga imi mose.

4. Ipapo togara pautsvene kwazvo,
Navazhinjizhinji chokwadi;
Neredu ir’zwi tiri pana vamwe,
Tokudza Ishe wokudenga.

Hymn Details

One thought on “Hymn 34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.