AFM Shona Hymn 130

1. UYANYI , mwese mune nyota
Mumwoyo yenyu mururame,
Mwari anopa zviro zvese,
Toranyi zvino ruponeso.

2. Vatendi, muri kudaidzwa,
Uyanyi kuna Baba venyu,
Mupi wemvura inoponesa,
Murege kuzotadza zveba.

3. Uyanyi mwakasununguka,
Mutore henyu hamutengi,
Torai nyamusi ruponeso,
Musatye, anomuda mwese.

4. Uyanyi tizogara nhaka
Yababa wedu wekudenga,
Baba wevese vane zvese
Zvekukovera vanomuda.

5. Jehovha wedu wakanaka,
Hakuna umwe wakadaro;
Ngatimutende, timukudze,
Ngekuti tinotongwa ndiye.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.