AFM Shona Hymn 131

1. UYA hako kuna Jesu,
Uri kudaidzwa ndiye,
Tenda Muponesi wako,
Uitirwe nyasha ndiye.

Korus:>
Rasa hasha dzako dzese,
Ngekuti dzinotungamidza pasi,
Uya kumuponesi wako zvino,
Uitirwe nyasha ndiye.

2. Uya hako kuna Jesu,
Rega kundogara basi,
Muka, uya kuna iye,
Uya zvino pano kwa’ri.

3. Kumbirisa, unopiwa,
Tsvakisisa, unowana,
Kuti uchigugudzira,
Unozarurirwa ndiye.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.