AFM Shona Hymn 132

1.NDINOUYA nemasoko erudo,
Masoko akakomba edi,
Kuti baba wakatida zvikuru,
Anofara kuponesa tese,

Korus:
Munangisei, hama dzangu,
Muna Muponesi zvino,
Uyo anotenda iye apone,
Munangisei, hama dzangu mwese.

2. Ndinouya nemasoko kunemwi,
Masoko akanaka enyu,
Kuti Kristu wakafira vatadzi,
Munangise anomuponesa.

3. Jesu Kristu wakandisunungura,
Upenyu hwake wakandipa,
Ndakatenda izwi rake mumwoyo,
Mweya wangu wakapona ndiye.

4. Nhasi, kuti achimunangisisa
Mumwoyo nokufunga kwese,
Uchiuya kuna iye nerudo,
Jesu Kristu anokuponesa.

<> 5. Kuti uchiramba Jesu M’ponesi
Nerudo rwake rwakadai,
Ungapona senyi musi mukuru,
Musi anotonga vanhu vese.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.