AFM Shona Hymn 123

1.UYAI , Mweya wakachena,
Uyai kwangu nhasi imwi;
Mune tsitsi dzakawanda,
Ndipei Mweya wenyu imwi.
Ndidzidzisei rwiyo rumwe
Rwiyo rwengirosi dzenyu,
Ndinofara ndaponeswa,
Ndizvo ndinomuimbira.

2. Ngerubatsiro rwaMwari,
Ndaapano zvino nhasi,
Kuti ndichifadza imwi,
Ndingasvika iro denga;
Jesu wakanditsvakisa
Handisakambomuziva
Akapira ropa rake
Kuti ndive noupenyu.

3. Nyasha dzenyu ndogashira
Misi yese youpenyu,
Mwoyo wangu wakaneta
Unodisa kuponeswa;
Unonyanya kutizira
Kune uyo ane nyatwa;
Torai mwoyo wangu, Baba,
Muuite wakanaka.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.