AFM Shona Hymn 101

1.UTIROPAFADZE , Mwari,
Enda nesu kudzimba;
Tichafunga dama rako,
Tichirirangarira:
Tinyaradze isu tose;
Simbisa mwoyo yedu
Kana tasvika kudenga,
Tichakukurumbidzai! Ameni.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.