AFM Shona Hymn 100

1.GARA neni izuva radoka;
Rima rinosvika; gara neni!
Vamwe vayamuri vakatadza,
Ishe muyamuri, gara neni.

2. Ndinokutsvaka nenguva dzose;
Ngoni dzako dzakunda muidzi.
Unoziva kunditungamirira;
Parima, pachena, gara neni.

3. Handityi kana uri pedyo;
Nhamu hairemi, handichemi:
Handine nhamu naiko kufa.
Ndokunda kana ugere neni.

4. Ndiratidze, Iwe uri woga;
Ndivhenekere kuti ndione.
Kuedza kunogouya zvino;
Mu’penyu murufu, gara neni.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.