AFM Shona Hymn 99

1.MUPONISI tinokurumbidza;
Rwiyo rwokupera tinoimba;
Tomira pakupedzwa kwebasa,
Topfugama, Utiropafadze.

2. Tipe ruregerero iye zvino
Toenda tose kudzimba dzedu;
Chengeta miromo nayo mwoyo
Inokunamata pano nhasi

3. Tipe ruregerero pausiku,
Tivhenekere tose murima,
Tichengete iwe M’fudzi wedu
Kurima kuch’edza utione.

4. Tipe ruregerero, Mwari wedu.
Zvinozvino namazuva ose,
Kana tafa pakudenga kwako,
Tipiwe newe nzwimbo kudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.