AFM Shona Hymn 98

1.MWARI Baba uve nesu,
Utichengete maur’ano
Uve nesu vana vako,
Parima tivhenekere.

2. Muponisi tiregere
Zvose zvakaipa zvedu;
Tisunungure maur’ano
Parima tivhenekere.

3. Mweya uya uve nesu,
Tive vatsvene maur’ano,
Mwoyo yedu musha wako
Parima tivhenekere.

4. Mwari vatatu nomumwe,
Chishamiso chokudenga
Tidzidzise zvinhu zvose.
Parima tivhenekere.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.