AFM Shona Hymn 57

1.URWO rutendo rukuru
Runotenda somucheche,
Norudo rwebasa rako
Ngandipiwe Mwari irwo,
Ngarukunde mwoyo wangu
Ndiparidze dama rako.

2. Ndipe rudo runopisa
Ndichemere vanotadza,
Ngaruvepo rwundipise,
Ndivadzore pane ngozi,
Ndivadzore panzira
Yaunoponisa nayo.

3. Ngandibvume nazvinoka,
Ndizvipire vakatadza
Vasingazive M’ponisi;
Ndivavarire ndiwane
Vose vari parima
Vasafe vasamuziva.

4. Simba rangu nazvo zvose
Zvipo, Baba, zvandinazvo
Ngazviitwe basa newe
Ndifambise dama rako,
Ndiudze vatadzi vose
Kuti Jesu ‘hama yavo.

5. Ngaupiswe mwoyo wangu,
Uzadzise rudo rwako,
Ndiedze nesimba rose
Ndivade kufana newe,
Ndiuye navo kwauri
Mufudzi wakavafira.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.