AFM Shona Hymn 56

1.NGANDIBEREKE mapudzi,
Ayo oMweya Mutsvene,
Ohunhu nokururama,
Nduramo nomwoyo chena,
Izvo zvose zvorutendo
Nezvorudo nofuraro.

2. Izvo zvinhu ngazvikure
Mumwoyo nenguva dzose,
Zvindiyamure ndidzure
Kose uku kumanikwa
Kousvinu nokwetsino;
Nokwezvinhu zvinobvako.

3. Hongu, Ishe, nganditunge,
Ndivewo unoberera,
Ndivavarire kuwana
Zvosewo zvakarurama,
Zvigorega kuzorambwa
Hwose unhu nadzo tsika.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.