AFM Shona Hymn 154

1. UNGATORA hako pasi
Nerufaro rwapo rwese,
Ndinotora hangu Jesu
Nerufaro rwake rwese

Korus:
Tsitsi dzake zhinjizhinji,
Dzinokwana kune vese,
Ruponeso rwakakomba,
Runofadza iwe neni.

1. Ungatora hako pasi
Neupfumi hwapo hwese,
Ndinofadzwa ndiye Jesu,
Haazondinyimi chiro.

2. Ungatora hako pasi
Nemichero inorwadza,
Asi ini ndie nhaka
Yeupenyu hwake Mwari.

3. Ungatora hako pasi
Asi unofamba wega,
Ini ndine Muponeso
Ari Tenzi wakanaka.

4. Ungatora hako pasi
Asi harugutsi mweya,
Ndinotenda kuna Jesu
Uyo ane zano rese.

5. Ungatora hako pasi
Uchitadza uchichema,
Asi ndinofara kwazvo
Ndine mubatsiri wangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.