AFM Shona Hymn 155

1. MWARI , Baba wangu, Ndinoona vanhu
Vakasiya nzira yenyu. Vaari varasiki;
Garai neni, garai neni
Nekusingaperi.

2. Neupenyu hwangu hwakatsonga kwazvo,
Asi ndinotenda kuti munogara neni;
Garai neni, garai neni
Nekusingaperi.

3. Pasi pano pese, Ndinoona kuti,
Zviro zvese zvichapera, imwi munogara;
Garai neni, garai neni
Nekusingaperi.

4. Vanhu vanobarwa, ivo vanokura,
Asi kufa kuchauya, Baba gara neni;
Garai neni, garai neni
Nekusingaperi.

5. Kuti ndichichema nematambudziko,
Achapera ndichafara, Baba, garai neni,
Garai neni, garai neni
Nekusingaperi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.