AFM Shona Hymn 157

1. MUSANDIPFUURA , Jesu, ndinochema ini,
Mukakomborera vamwe, musandipfuure.

2. Ndinotenda imwi, Jesu, mwakandinunudza,
Ndanga ndiri kufa, ini, muzvitema zvangu.

3. Ngandipiwe mwoyo m’chena wekumufarisa,
Ndinomukumbira, Tenzi, ngandikomborerwe.

4. Ngerunako rwenyu, Jesu, ndomutsvaka zvino,
Mwoyo wangu ngaurapwe, ndoda kuponeswa.

5. Ropa renyu ngarikudzwe, rindishambe nhasi,
Muri mununuri imwi, mwakandinunura.

6. Muri tsime yeupenyu nerufaro rwese,
Ngandiinwe iyi tsime, ndine nyota huru.

7. Imwi munonyararidza mwoyo wangu uyu,
Pasi pano nokudenga, muri Tenzi wangu.

Hymn Details

3 thoughts on “Hymn 157

 1. Thank you so much for this online resource, I find myself using it so often when I haven’t my hymn book.

  I noticed while singing this song today that the chorus was omitted.
  Chorus
  Jesu Tenzi
  Ndochemera imwi
  Mukakomborera vamwe
  Musandipfuura.

  Many thanks for your work

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.