AFM Shona Hymn 48

1.UNA vanhu vako, Mwari
Kudzo dzose nguva;
Unovachengeta iwe,
Pane nzvimbo dzose.

2. Kana voyambuka nzizi,
Uve navo iwe;
Kana vapiswa nemoto,
Vanochengetwa newe.

3. Pavanokutambudzika
Vanosimba newe;
Napane zvinovaruma,
Unovachengeta.

4.Ishe vatarire iwe,
Ivo vanhu vako;
Vanotenda, vanofunga,
Ivo vanhu vako.

Hymn Details

One thought on “Hymn 48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.