AFM Shona Hymn 49

1.MWEYA wangu uno Muponisi,
Ndakasunungurwa;
Musununguri ngandinaniswe,
Ndichagam’chirwasu?

Korus
Ndoda, ndoda, ndoda
Mwari muyamuri uri wangu:
Ndakatengwa neropa raIshe,
Ndava wake chose.

2. Nengoni ndichagam’chira tsitsi,
Rudo rwako Kristu,
Rwaukunda moyo wangu kwazvo,
Ndichavimba newe.

3. Unoziva kusasimba kwangu,
Ndotya kurasika,
Asi iwe uri simba rangu,
Unondipa simba.

4. Hongu, Ishe, tipe isu tose,
Ngoni dzako nhasi,
Nezvinobva pamwoyo tichiti:
“Ndichava waKristu”.

5. Vakauya vamwe vachibunza:
“Tingapone here?”
“Hongu, ndinoda muponisiwe”
Nesu tinodaro.

Hymn Details

3 thoughts on “Hymn 49

  1. I need to understand the true meaning of the word ‘ndinaniswe’ in the first stanza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.