AFM Shona Hymn 50

1.TIRI vawadzani, tiri vawadzani,
Mhuri yaJesu Mambo wedu:
Dai tichidana, dai tichidana,
Hapanda usvinu kudenga.

2. Tinoyamurana, tinoyamurana,
Vatendi vaIshe mukuru,
Tisingatsaukane, tisingatsaukane,
Hakuna kudaro kudenga.

3. Tiri hondo imwe, tiri hondo imwe,
Mbirimi dzaMambo mukuru:
Ngatimurwirei nomwoyo mumwewo,
Panzira inoenda kudenga.

4. Iko kudenga kuno rufaro bedzi;
Titende kuna Ishe mukuru;
Naiwo masimba anobva kuna’she
Tinosvika nawo kwaari.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.