AFM Shona Hymn 51

1.FARA iwe m’Kristu!
Fara kuna Ishe;
Waponiswa naye,
Fara nomumwoyo.
Nokutenda kwaari
Nawo mwoyo wako,
Uregerwe naye
Dzose mhosva dzako.

2. FARA iwe m’Kristu!
Watongerwa zvino;
Yakaripwa naye
Yose mhosva yako.
Naikoko kufa
Kwaakafa nako;
Uve nokupona
Iwo mweya wako.

3. FARA iwe m’Kristu!
Fara kuna Ishe;
Uri wake iwe,
Fara nomumwoyo.
Nemisodzi yako
Upisike yose;
Tenda iwe m’Kristu
Nawo mwoyo wose.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.