AFM Shona Hymn 52

1.FAMBAI Vatendi, fambai kurwa,
Munotungamirwa noMuchinjikwa,
Kristu Ishe wedu, Mutingamiri,
Fambai sehondo nesimba rake.
Fambai Vatendi, fambai kurwa,
Munotungamirwa noMuchinjikwa.

2. Satani achatiza, anotya kwazvo,
Fambai Vatendi, mugom’kunda
Anozinguzika namazwi enyu,
Simudzirai mazwi, imbai mose.

3. Inoenda sehondo Kororodzano,
Ichifamba shure Vatsvene vose,
Tisatsukaniswe, muviri mumwe,
Mumwe norutendo, mumwe norudo.

4.Hunogoparadzwa umbambo hwose,
Govero raJesu rinogosara,
Hondo yaSatani isingagone,
Matama aJesu achazadziswa.

5. Ndizvozvo fambai, fambai nesu,
Rwiyo rwokukunda ngatiimbei;
Ngatikurumbidze Kristu Ishe,
Namazuva ose asingaperi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.