AFM Shona Hymn 53

1.NDANZWA izwi rako,
Rinondidaidza,
Ndishambidze mwoyo wangu
Pane ropa rako.

Korus
Ndouya, Jesu!
Kwauri Ishe!
Shambidza moyo wangu
Pane ropa rako.

2. Ndashaya masimba,
Iwe uchandipa;
Uchandishambidza kwazvo,
Uchanditsvenisa.

3.Jesu wandidana
Nditsvake rutendo,
Norudo noruregerero,
Pasi nokudenga.

4.Jesu wasimbisa
Basa rakanaka;
Wapamhidza ngoni dzake
Pano mwoyo wangu.

5. Jesu wakandipa
Tsitsi dzake dzose;
Wandipa ruregerero
Norutendo rwake.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.