AFM Shona Hymn 54

1.RUKURU ruponiso
Rwaishe wokudenga.
Rwotengwa nezvikuru
Zvichibva pakudenga.

2 Rukuru ruponiso,
Irworwo rwakatengwa
Namaropa aKristu,
Ayo akaparara.

3. Rukuru ruponiso,
Ndorwavo vakaipa;
Kusina unorambwa
Kana aipa sei.

4. Rukuru ruponiso,
Rwabisa pakaipa,
Pakuwa nokutadza,
Nokufa pano moto.

5.Rukuru ruponiso,
Tinoshambidzwa narwo,
Tinotsveniswa narwo,
Tifanane naJesu.

6. Rukuru ruponiso,
Ruripo pan’Ishe;
Tinodya nhaka narwo
Youpenyu kudenga.

7. Tinozodini isu
Kana tikaruramba;
Topona nechiiko
Tikarurambisisa?

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.