AFM Shona Hymn 179

1. UKAMA hweuKristu,
Chisungo chakanaka.
Ngekuti tinodana kwazvo,
Takasungwa pamwe

2. Pamwepo toteura,
Pamwepo Tinochema,
Pamwepo tinobatsirana,
Tichifarisana.

3. Tosuva zvikurutu
Ngekupandana kwedu,
Ngenyasha tichazoonana,
Ngeumweni musi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.