AFM Shona Hymn 178

1. KUNE nyika kudenga raTenzi,
Ngerutendo tichazoiona,
Kune Musha kudenga raMwari,
Ngerutendo tichandougara.

Korus:
Kwakanaka ikoyo,
Kune musha waBaba kumusoro,
Kwakanaka ikoko,
Kune musha waBaba, kum’soro.

2. Apo tinozofara neveyo,
Tichaimba zviimbo naivo,
Hatichazochemeri vanofa,
Asi tinofarira zvikuru.

3. Tichazvipa zvitendo nembiri
Kuna Baba naJesu kudenga,
Toona nehama dziriyo,
Uko kune upenyu narini.

4. Baba, tine urombo nyamusi
Ngeumweni wabviswa kunesu,
Nesu toda kuuya kunemwi,
Kwakanaka kudenga kunemwi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.