AFM Shona Hymn 21

1.TSITSI hedzi dzamira dzega,
Nezvirwadzo zvakamira zvoga,
Nengoni dzakamira dzoga,
Pamuchinjikwa.

2. Ishe waburuka kudenga,
Akazova munhu kuvanhu,
Akava diramhamba redu,
Pamuchinjikwa.

3.Rutendo rwedu rwomirepi?
Kufunga kwedu kwomirepi?
Norudo rwedu rwomirepi
Pamuchinjikwa.

4.Tsaona ingaperi yose,
Nemhaka dzose dzingaripwe;
Zvakaipa zvinoregerwa;
Pamuchinjikwa.

5 Dzakaona ngirozi pasi,
Dzakati gwanamwana pasi,
Dzichiona mashure ayo!
Pamuchinjikwa.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.