AFM Shona Hymn 37

1.TINE dama rako Mwari,
Noupenyu naro;
Tinoziva zvakaipa,
Muponisi wedu.

2. Rakafamba iro dama,
Richafamba iro;
Ose marudzi avanhu,
Amirira iro.

3. Dzinokundwa hondo dzose.
Neri dama Ishe:
Ichazara nyika yese,
Neri dama Ishe.

4. Dzose nzwizi dzapanyika
Dzichafara naro;
Navanhu vose venyika
Vopfumiswa naro.

5. Dzichapera hondo dzose
Nezwi rako Mwari;
Kuchauya kuwadzana,
Nezwi rako Mwari.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.