AFM Shona Hymn 38

1.DZIDZISAI vadzidzisi,
Imi vanhu vake!
Mudzidzise izwi rake
Kudzo dzose nyika.

2. Asi ngoro yezwi rako
Ngaifambe iyo;
Kudzo dzose nzvimbo, Jesu,
Ngaifambe iyo.

3. Vadzidzisi dzidzisai,
Imi vanhu vake!
Ngarinzwiwe dama rake
Navo vanhu vose.

4. Asi dama rako, Ishe,
Ngarisvike muno;
Ngarikwane nyika yose,
Kudzo dzose nzwimbo.

5.Asi nyika ndiri kure,
Ngadzizive idzo;
Dzitarire kuna Jesu,
Dzichitenda Iye.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.