AFM Shona Hymn 39

1.RIRIPO tsime rizere
Neropa raJesu;
Vatadzi vakashamba ‘mo,
Vakachena kwazvo.

Korus
Ndinotenda, ndinofara,
Jesu wandifira;
Napamuchinjikwa ropa
Randaparadzirwa.

2. Uyo m’pati wakafara
Kuona tsime ‘ro;
Neni mutadzi mukuru
Ndinotenda kwazvo.

3. Iwe, Gwayana raMwari,
Ropa rine masimba,
Kutisunungura isu
Pane zvakaipa.

4.Handifanire kupinda
Kudenga kutsvene;
Asi Iwe wakaripa
Mhosva dzangu dzose.

5. Ndichaimba nero shoko
Nguva dzangu dzose;
Nokudenga ndichafara
Nokusingaperi.

Hymn Details

One thought on “Hymn 39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.