AFM Shona Hymn 40

1.PAIMBA yeGwayana raMwari
Ichiripo nzwimbo yokupinda.
Pindai, pindai, nzvimbo ichiripo.

2. Ruripo rufaro nokuimba,
Ruripo rudo rwose nengoni,
Pindai, pindai, nzvimbo ichiripo.

3. Tinodaidzwa naiye Muridzi,
Anoda kuti vose vapinde.
Pindai, pindai, nzvimbo ichiripo.

4. Wapera musi, ravira zuva,
Kwaiva nemimvuri mirefu.
Pindai, pindai, nzvimbo ichiripo.

5. Imba yetsvitsa yoda kuzara
Uchazarurirwa Mukuwasha.
Pindai, pindai, nzvimbo ichiripo.

6. Chinjera kwazaririrwa gonhi,
Kana zvichinzi, “Nzvimbo haipo.”
Haipo, haipo, nzvimbo haipo.”

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.