AFM Shona Hymn 41

1.ISHE ndinzwe nokufara
Ndinzwe netsitsi dzako
Dzaunopa vanhu vose
Ngadziuye pandiri, pandiri

2. Rega kundisiya, Baba,
Kana ndiri mutadzi,
Ndinokuipa pamoyo,
Asi uya pandiri, pandiri.

3. Uya pano, Muponisi!
Ngandichengetwe newe;
Kana uchindishevedza,
Ndichauya kwauri, kwauri

4.Mweya Mutsvene wa Mwari!
Rega Kundipfuura,
Ngandione ndiri bofu,
Taura izwi resimba, resimba.

5. Rudo rwako Mwari Baba,
Ropa raIshe wangu,
Nokuwadzana KwoMweya.
Kungavepo kwandiri, kwandiri.

Hymn Details

One thought on “Hymn 41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.