AFM Shona Hymn 42

1.NDINOCHEMA Ishe Mwari!
Baba uri Mutsvene, ndinzwe;
Handina kufaro Mambo,
Ndiponise Ishe wangu.

2. Ndiri hwai, ndarasika;
Nganditsvakwe, ndidzoswezve;
Ndiri pasi pamapako,
Chindironda Ishe wangu.

3.Ndakarasa nzira yako,
Ndikarega tsitsi dzako,
Ndikakwira pamikwidza,
Ndikanyura pakaipa.

4.Pane rima rakakomba
Buda, Zuva rakanaka!
Ngandipinde pane nzira,
Ndiponiswe, Ishe, Jesu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.