AFM Shona Hymn 43

1.JESU ndanga ndakurasa,
Asi wanga wandifira,
Asi nhasi ndinonyara,
Pamhidza undigam’chire.

2. Handina kufanira ini,
Kuitirwa idzo tsiti;
Zvino ndinoita seiko?
Pamhidza undigam’chire.

3.Ndino kuipa kukuru,
Nhasi kwandimanikidza;
Ndakatarisa kudenga,
Pamhidza undigam’chire.

4.Zvose zvandanga ndaita,
Zvaipa ndinozvinyara;
Ishe wangu nechokwadi,
Pamhidza undigam’chire.

5.Ishe, Jesu, ndinochema
Zvino ndiri pasi pako,
Ndochemera mhosva yangu,
Pamhidza undigam’chire.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.