AFM Shona Hymn 26

1.TINE chipo chakakomba
Chatakapiwa iyesu;
Tachipiwa naJehovha,
Icho chipo chatinacho.

2. Chakomba ichi chipo,
Kwavari vakachiwana;
Vanochida kwazvo icho,
Pamusoro pezvinhu zvose.

3. Chine simba icho chipo,
Kwavari vakachiwana;
Choupenyu icho chipo,
Kwavari vakachigam’chira.

4. Icho chipo ndiye Jesu,
Chatakapiwa iyesu;
Uri chipo chakakomba,
Kwavari vanomutenda.

5. Tinomutenda Jehovha,
Naicho chipo chikuru;
Tinom’tenda Mwari oga,
Nokutipa mwana wake.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.