AFM Shona Hymn 25

1.N’ANGA huru yava pedyo,
Une tsitsi ndiJesu;
Anoda kutifarisa,
Inzwa izwi raJesu.

Korus Korus
Rwiyo rwakanakisa,
Zita rakanakisa,
Rumbo rwakanakisa,
Jesu, Ishe, Jesu.

2.Waregerwa zvakaipa,
Inzwa izwi raJesu;
Famba zvakanaka uko,
Uende kuna Jesu.

3. Utsvene huri kwaari,
Zvino ndotenda Jesu;
Ndinorida zita rake,
Zita raKristu Jesu.

4. Kutya kwangu kwaparadzwa,
Nero zita raJesu.
Mwoyo wangu unofara
Kunzwa zita raJesu.

5. Kana tichikwira uko,
Tisvike kuna Jesu;
Tichakurumbidza zita,
Zita raShe Jesu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.