AFM Shona Hymn 24

1.CHANGAMIRE , Muponisi
Ishe wakambozvidzwa;
Nezvirwadzo zvako, tenzi,
Kwakwaniswa kupona.
Changamire, Mambo Jesu!
Mutakuri wemhosva;
Nako kufa kwakakomba
Takapiwa upenyu.

2. Gwayana raMwari baba
Tonamata kwauri;
Ropa rakaparadzirwa
Isu vakarasika.
Vanhu vako vose, Ishe
Vakatengerwa nzwimbo;
Vakazarurirwa musuwo
Webako rokudenga.

3.Changamire! Wakagadzwa
Pachigaro chitswene,
Hondo dzose dzokudenga
Dzinokukurumbidza.
Unoteurira isu,
Unotireverera;
Pamusha wako mutswene
Unoda kutipinza.

4. Wafanira kugam’chira
Kukudzwa noutsvene;
Kukurumbidzwa kukuru,
Rudo rusingaperi.
Tiyamurei ngirozi,
Uyai nenziyo dzenyu;
Tose tiimbire Mambo
Tine mwoyo michena

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.