AFM Shona Hymn 61

1.TIMUTSIRE Ishe
Uya kuvatsvene.
Taura namasimba ako,
Vanhu vako vanzwe.

Korus:
Timutsire Ishe, kana toteura,
Buruka, Ishe, buruka, utikomborere.

2. Timutsire Ishe,
Mutsa zita rako,
Ngarubvire rudo rwako,
Pane mwoyo yose.

3. Timutsire Ishe,
Utiropafadze,
Ngarinzwiwe dama rako,
Rakanaka kwazvo.

4. Timutsire Ishe,
Tidirire Mweya,
Ngakuve utsvene newe,
Utiropafadze.

Hymn Details

One thought on “Hymn 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.