AFM Shona Hymn 62

1.NDITUNGAMIRE , Jehovha,
Ndiri mufambi Ishe;
Une simba, ini handina,
Ndashaya simba ini,
O M’ponisi!
Ndiwe inhowo yangu.

2. Iro tsime roruponiso
Razarurirwa ini;
Ngarierere ndipone,
Rishambe zvakaipa
O M’ponisi!
Iwe ndosimba newe.

3. Kuti ndasvika Jordhani,
Chibvisa kutya kwangu;
Ndiperekedze ndouya,
Chindichengeta ini,
O M’ponisi!
Iwe ndovimba newe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.