AFM Shona Hymn 60

1.NDITARIRE nokufara,
Ishe wangu!
Ndiwe wanga wandifira,
Ishe wangu!
Waburuka denga rako,
Uchisiya upenyu hwako,
Ndanzwa ruponiso rwako,
Ishe wangu!

2. Ndangandigere pane rima,
Ishe wangu!
Ndandiende pane rufu,
Ishe wangu!
Dzakauya nhume dzako.
Dzandinzwisa dama rako,
Dzandiudza tsitsi dzako,
Ishe wangu!

3.Ngandidzinzwe ngoni dzako,
Ishe wangu!
Ndive muponiswa wako,
Ishe wangu!
Zvakaipa ngazvipere,
Mwoyo uve noutsvene,
Ndinzwe undireverere,
Ishe wangu!

Hymn Details

6 thoughts on “Hymn 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.