AFM Shona Hymn 59

1.MUFUDZI ndiye Jehovha,
Wakandichengeta:
Kushaya hakungavepo,
Unovimba naye.

2. Pana mafuro manyoro,
Ndinodyiswa napo,
Ndinorara nokufara,
Ndisingavhundutswe.

3. Unounatsa nomweya,
Unouponisa;
Kururama ndovanako
Naiye Mufudzi.

4. Kana ndifambe parima,
Handingatye chinhu;
Nokuti iwe uneni,
Unondifarisa.

5. Chidyiro ini ndinacho,
Mberi pavavengi;
Mafuta pamusoro wangu
Handishayi chinhu

6. Kururama nedzo tsitsi,
Dzinonditevera;
Pane imba yaJehovha,
Nokusingaperi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.