AFM Shona Hymn 106

1. TENZI , taungana muno mumba yenyu,
Uyaiwo zvatapinda, Tenzi mberi
Kweyu
Iyo mwoyo yedu inomuchemera.
Neyi mweya yedu, Tenzi, inomutarira.

2. Baba, ngatizive kuti muri pano
Ngatirinzwe izwi renyu, razarurwa ndimi.
Tigadzirireyi isu vanhu venyu,
Kuti tafa mutipinze kune musha wenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.