AFM Shona Hymn 181

1. TENZI , takavaka umba yenyu,
Nzvimbo umwo tinomuwombera,
Takafara kuvakira imwi;
Komborerai, Tenzi, basa redu.

2. Isu tese takabatsirana
Kuivaka, vamwe ngematope,
Mari, uswa, miti, mvura, mabwe.
Komborerai, Tenzi, basa redu.

3. Ngarikudzwe zita renyu muno,
Ngatidzidze nzira dzenyu, Baba,
Kuti tichiite kuda kwenyu;
Komborerai, Tenzi, basa redu.

4. Tamuteta, Mwari wekudenga,
Vana vedu ngavadzidze muno,
Rudo, nduramiso runyararo;
Komborerai, Tenzi, basa redu.

5. Nhasi tinopira iyi imba
Kushandira basa renyu pano,
Nemakore achauya, Baba;
Komborerai, Tenzi basa renyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.