AFM Shona Hymn 18

1.TARIRAI mudzione
Netsitsi dzakanyanyisa,
Dzakarehwa noMuponisi,
Wakafira isu vanhu.

2. Tanga tichitamba parima,
Tisina chatiedzera:
Tanga tichifamba tichitadza,
Tisaziva kururama.

3.Watitusa Iwe, Mwari,
Netsitsi dzako ihuru;
Wakatipa Mwana wako,
Wakatiedzera naye.

4.Tinotenda Iwe, Jesu,
Isu vanhu vakaipa;
Wakaripa kuipa kwedu,
Wakatakura iye oga.

5. Iwe, Mweya woutswene,
Uya uve nesu tose,
Utituse, tikuone
Apo pakaitwa newe.

 

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.