AFM Shona Hymn 17

1.KRISTU , Imanueri!
NdiMwari nomunhu!
Tinotenda uyu musi
Wokuuya kwako.

2. Unotifugisa
Nokupfava kwako:
Uno munhu sowaMwari,
Ukava muranda.

3.Uko kuita kwako
Wakuitira isu,
Tigoti nebasa rako
Tionewo nzira.

4.Tanga tarasika
Nokuipa kwedu,
Wakauya kutidzora
Kune chakaipa.

5. Wati uri nzira,
Iyo yechokwadi
Vose vanofamba nayo
Vochiwana ngoni.

6. Zvino toti Jesu
Tikukurumbidze,
Tinoimba tichifara
Nokuuya kwako.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.