AFM Shona Hymn 138

1.RUKURU ruponeso, rwaTenzi wedenga
Rwatengwa ngezvikuru ruchibva pakudenga

2. Rukuru ruponeso, rweavo vakaipa,

Haruna anorambwa aipa senyi iye.

3. Rukuru ruponeso, rwabvisa zvakaipa,
Nemhosva nokutadza nekufa pane mwoto.

4. Rukuru ruponeso kusunungura avo
Vanoda kupinduka ngekuda kuponeswa.

5. Rukuru ruponeso rwatsvenesesa avo
Vanoda Mweya M’tsvene, vanoda rudo rwake.

6. Rukuru ruponeso, ruripo pana Tenzi,
Topiwa ndiye, Tenzi, upenyu hwekudenga.

7. Todinu isu vanhu tikange taruramba,
Topona ngechinyiko, toenda denga nyiko?

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.