AFM Shona Hymn 137

1.NENI handikurasai ngekuti wapinduka,
Kuipa kwasukiwa, chiedza nerufaro,

Korus:
Neni handikurasi, chienda, upembere,
Imba. ukudze, enda usazotadzazveba.

2. Neni handikurasi, ngekuti wadaira,
Hakuna kuraswaba kweavo vanondida.

3. Neni handimurasi, ndakabva kuna Baba
Ngepamusana pako, Ngekuti anokuda.

4. Neni handikurasi, chikudza Baba wako
NeMurumbwana wake neMweya wakachena.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.