AFM Shona Hymn 110

1. RADOKA zuva, garai neni, Tenzi
Dima rasvika, Tenzi, gara neni,
Panguva yokurara ino, Baba
Ngandikotseke nekusingaperi.

2. Ngandimutsvake nguva dzese, Tenzi,
Ngetsitsi dzenyu dzakazondipfuwa,
Ngetsitsi dzenyu ndakapiwa zvese,
Mudima guru, garai neni, Baba.

3. Handichakutyi kuipa, Baba wangu,
Handina nhamo kana neurombo,
Nerufu harutyisi mweya wangu,
Mudima guru, garai neni, Baba.

4. Ngandipangudzwe nzira yakanaka,
Chenanyi, Tenzi, mune mwoyo wangu,
Kuedza kwenyu ngakudzinge dima,
Mudima guru, garai neni, Baba.

5. Upenyu hwedu hunopfupisiswa,
Rufaro rwedu rwuchapera pasi,
Zvese zvepasi zvichatsakatika,
Mudima guru, garai nei Baba

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.